• مدیران ستادی و مراکز

   استان سیستان و بلوچستان
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   دکتر رضا عبدی مدیر کل 054 33294365 33294371
   - معاونت 054 33294367 -
   - تلفنخانه 054 2- 33294361 -
   مهناز مالکی امور مالی و بودجه 054 33294368 -
   امید کدخدا ذیحساب 054 33294509 -
   رمضان محبی آزمایشگاه 054 33294510 -
   مهلا حیدری کمیسیون 054 33294508 -
   فریبا صیادی امور اداری 054 33294507 -
   رضا هادی نیا انفورماتیک و آمار 054 33294366
   سید جواد ظریف کلامی روابط عمومی و آموزش 054 33294369 -
   علی بقایی مسئول دفتر 054 33294365 33294371
   محمد حاجی حسینی سرایداری 054 33294506 -
   محمد هادی بهنام ساختمان و تاسیسات 054 33294361
   خدیجه کیانی قلعه نو اسنادو مدارک - 054 33294361
   آدرس: زاهدان – میدان دکتر حسابی – اداره کل پزشکی قانونی استان س و ب کدپستی: 9816153155
   شهرستان ها
   شهرستان زابل
   دکتر رضا شهرکی زابل 054 32228827 32230325
   آدرس: زابل بلوار مدرس روبه روی هلال احمر اداره پزشکی قانونی زابل کدپستی: 9861643565
   شهرستان خاش
   دکتر علی کردی خاش 054 33716344 33716598
   آدرس: خیابان امام خمینی اداره پزشکی قانونی خاش کدپستی: 9891914967
   شهرستان سراوان
   دکتر محمد علی دهواری سراوان 054 37633005 37633005
   آدرس: خیابان عدالت جنوبی جنب شواری حل اختلاف کدپستی: 9951843473
   شهرستان ایرانشهر
   دکتر رسولی زاده ایرانشهر 054 37227675 37225199
   آدرس: خیابان امام علی نبش امام علی (ع) 3 کدپستی: 9914769685
   شهرستان چابهار
   دکترموسی رحمتیان چابهار 054 35338430 35338430
   آدرس: خیابان امداد جنب اداره انتقال خون اداره پزشکی قانونی چابهار کدپستی: 9971617391
   شهرستان تیکشهر
   رحیم بخش محتشمی نیکشهر 054 35225538 35225539
   آدرس: خیابان کشاورز روبه روی جهاد کشاورزی ساختمان شفاء کدپستی: 9991813111