• اداره کل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان
   آدرس: زاهدان - خ دانشگاه - م دکتر حسابی
   کد پستی: 9816153155
   تلفن: 33294365
   فکس: 33294371
   پست الکترونیک:
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *