• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان نیک شهرسیستان و بلوچستان / نیک شهرکد مرکز: 100مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: رحیم بخش محتشمیآدرس: آدرس: خیابان کشاورز روبه روی جهاد کشاورزی ساختمان شفاءکد پستی: 9991813111تلفن: 35225538 - 054نمابر: 35225539پزشکی قانونی شهرستان نیک شهر
   2پزشکی قانونی شهرستان سراوانسیستان و بلوچستان / سراوانکد مرکز: 84مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: دکتر علیرضا امراء شهستانآدرس: آدرس: سراوان ــ خیابان عدالت جنوبی ــ جنب شواری حل اختلافکد پستی: 9951843473تلفن: 37633005 - 054نمابر: 37633005پزشکی قانونی شهرستان سراوان
   3پزشکی قانونی شهرستان زابلسیستان و بلوچستان / زابلکد مرکز: 80مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: دکتر رضا شهرکیآدرس: آدرس: زابل بلوار مدرس روبه روی هلال احمر اداره پزشکی قانونی زابلکد پستی: 9861643565تلفن: 32228827 - 054نمابر: 32230325پزشکی قانونی شهرستان زابل
   4پزشکی قانونی شهرستان خاشسیستان و بلوچستان / خاشکد مرکز: 77مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: دکتر پرویز براهوییآدرس: آدرس: خیابان امام خمینی اداره پزشکی قانونی خاشکد پستی: 9891914967تلفن: 33716344 - 054نمابر: 33716598پزشکی قانونی شهرستان خاش
   5پزشکی قانونی شهرستان چابهارسیستان و بلوچستان / چاه بهارکد مرکز: 76مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: دکترموسی رحمتیانآدرس: آدرس: خیابان امداد جنب اداره انتقال خون اداره پزشکی قانونی چابهارکد پستی: 9971617391تلفن: 35338430 - 054نمابر: 35338430پزشکی قانونی شهرستان چابهار
   6پزشکی قانونی شهرستان ایرانشهرسیستان و بلوچستان / ایرانشهرکد مرکز: 69مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: دکتر رسولی زادهآدرس: آدرس: خیابان امام علی نبش امام علی (ع) 3کد پستی: 9914769685تلفن: 37227675 - 054نمابر: 37225199پزشکی قانونی شهرستان ایرانشهر
   7مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستان / زاهدانکد مرکز: 17مسئول مرکز: مدیرکل: دکتر رضا عبدیآدرس: زاهدان - خ دانشگاه - م دکتر حسابیکد پستی: 9816153155تلفن: 33294365 - 054نمابر: 33294371پست الکترونیک: sb@lmo.irمرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز